Jeg passer selvfølgelig godt på din persondata når du logger ind og booker tid. Du kan læse min persondata politik her:

1. Persondataansvar hos Noorlys v/Ditte Larsen

Noorlys v/Ditte Larsen, CVR-nr. 33 65 40 57, (herefter ”Noorlys”) har vedtaget denne persondatapolitik, der gælder for hele virksomheden i forbindelse med behandling af persondata.

Persondatapolitikken indeholder en beskrivelse af, hvordan Noorlys behandler persondata om kunder, samarbejdspartnere, leverandører og andre parter, som Noorlys håndterer persondata omkring.

Noorlys anvender cookies i forbindelse med virksomhedens hjemmeside. Vi henviser i den forbindelse til den cookie politik, som er tilgængelig på vores hjemmeside http://www.noorlys.dk.

2. Vi er dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Noorlys, er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du kan kontakte os på nedenstående adresse.

Noorlys v/ Ditte Larsen

Amagerfælledvej 122, st.

2300 København S

T: +45 23 20 43 34

M: ditte@noorlys.dk

Det er Ditte Larsen, der er ansvarlig for vores behandling af data. Ditte Larsen kan kontaktes på T: (+45) 23 20 43 34 og M: ditte@noorlys.dk.

Behandling af personoplysninger for dig som kunde:

Når vi håndterer personoplysninger om eller for dig, indsamler og behandler vi kun de personop-lysninger, der er nødvendige i forhold til den aftale, vi har indgået med dig.

Vi vurderer, om der er grundlag for at indsamle og behandle personoplysninger, hvilke personop-lysninger, der er nødvendige og relevante, og hvor længe personoplysningerne skal opbevares.

Når vi er dataansvarlig i forhold til dine persondata, betyder det, at vi skal sikre overholdelse af de rettigheder, du har efter persondatalovgivningen (Se afsnittet ”Dine rettigheder”).

Behandling af personoplysninger om andre parter end kunder:

I forbindelse med varetagelsen af opgaver for vores kunder samt drift af virksomheden, vil der være situationer, hvor vi, til vores egne formål, håndterer personoplysninger om andre parter, f.eks. medarbejdere hos samarbejdspartnere, aftaleparter eller andre relevante parter. Vi vil i også i de situationer være dataansvarlige.

Det betyder, at vi skal sikre opfyldelse af den registrerede persons rettigheder efter persondata-lovgivningen (Se afsnittet ”Dine rettigheder”).

3. Behandling af persondata

Vi anvender kun de persondata, som er nødvendige og relevante for varetagelsen af de konkrete opgave for vores kunder.

De data, vi indsamler – afhængig af karakteren af opgaven – omfatter almindelige persondata, herunder navn, kontaktoplysninger, oplysninger om tidligere behandlinger hos os, herunder f.eks. valg af farve ved farvning af hår.

Vi foretager ikke behandling af følsomme persondata om vores kunder eller samarbejdspartnere.

Vi videregiver ikke dine persondata uden et lovligt grundlag

Vi videregiver som udgangspunkt ikke vores kunders personoplysninger som led i vores virksomhed. Dog overlades oplysninger til vores it-leverandører i forbindelse med brug af vores booking-system.

Vi sikrer os altid, at der er et lovligt grundlag, hvis vi videregiver dine persondata til tredjepart.

Vi kontrollerer og opdaterer dine persondata

Hvis vi bliver bekendt med, at en personoplysning ikke længere er relevant, eller at den er forkert sletter eller retter vi oplysningen.

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige

Vi sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi oprindeligt har indsamlet oplysningerne til.

Persondata indhentet i forbindelse med behandlingen af konkrete opgaver vil blive opbevaret en passende periode efter opgavens afslutning. Det vil normalt være i en periode på 5 år fra sidste behandling, blandt andet med udgangspunkt i Bogføringslovens regler.

Såfremt data om dig i en konkret sammenhæng bliver opbevaret i længere tid, vil du modtage oplysning herom.

4. Sikkerhed

Vi beskytter dine persondata og har interne regler om informationssikkerhed

Vi har truffet en række organisatoriske og fysiske foranstaltninger for at passe på de personoplys-ninger, som vi behandler. Det betyder, at vi har interne instrukser om behandling af data, digital beskyttelse i form af bl.a. antivirusprogrammer, firewall og spamfilter samt procedurer for tilsyn med beskyttelsen af personoplysninger.

Det betyder også, at vi har begrænset, hvem der har adgang til dine oplysninger.

Vi har indgået databehandleraftaler med de virksomheder, der behandler data for os, så vi har sikret, at de også passer godt på de personoplysninger, vi overlader til dem.

Hvis der skulle ske et sikkerhedsbrud, der indebærer en høj risiko for krænkelse af dine rettigheder, vil du blive orienteret af os.

5. Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret): Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse): Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning: I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Du har ret til at trække dit samtykke tilbage: Hvis vores behandling af personoplysninger undtagelsesvis hviler på samtykke, kan dette samtykke til enhver tid trækkes tilbage ved henvendelse til os.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tids-punkt.

Ret til begrænsning af behandling: Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personop-lysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfunds-interesser.

Ret til indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet): Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få over-ført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

6. Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder her Datatilsynets kontaktoplysninger på http://www.datatilsynet.dk

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på http://ww